Kasa aduro ase oman United Kingdom

United Kingdom

Boafoɔ Nkabom (UK) yɛ mfeɛmfeɛ bi a ɛkyerɛ nwene akyi no mu wɔ Europe ma a, wɔn a wɔwɔ wɔn nsɔhwɛ no ha yɛ England, Wales, Scotland ne Northern Ireland. UK yɛ mfeɛmfeɛ a ɔwɔ degri wɔ doronomi, kɔntihene ne Ohemaa Elizabeth II kɔkɔbɔɔ no ho nsɔhwɛfoɔ ne ɔno ne ahoɔdɔ foforɔ a ɛwɔ European Union (EU) anaa. UK mfiefoɔ a oroma yɛ Tesekrad, ne ɔman ne London. UK ahyeasedɔ wɔ ade kɔkɔɔ aban mu mu no yɛ nso tumi anaa ewiemisa ama abusua kyɛw ne asaase kyerɛɛ. Ɛdɔm yɛɛ ara wɔ UK no mu, wɔn a wɔwɔwɔwɔ ne duaapɔn ahyɛaseɛ no foforo ne ɔman no ho kwan hyehyɛe ne tumi.

Enɔ
Atwea wɔ Ahorow mu nyinaa a, susuadaa yɛ adaadaa ne nsuo. Nkrataa no mu wɔ London, ɛwo hɔ te sɛ 5-10 amagye miresa (41-50 miresa Fahrenheit) a, summii te sɛ 15-20 amagye miresa (59-68 miresa Fahrenheit). UK wɔ atwea ho adwuma a, wɔ susuadaa afa wura na ɔno ne antie atuane aye sɛ ɔhaw ahunu biara a, anigyeɛ wɔ ahoma mu ne ngyeduɔ mu. Atwea afa nnawɔtwe a, (Dipɛnber afa Febroɔ) wɔde hɔ kɔma munsra (munim). Nsɛm a ehyerɛn atwea wɔ UK no, na wɔadula ho asɛm yiye na dadwene ne setwa ho na mpaboa mu ne wɔreba a ɛma UK yiye kɔkɔ. Adwuma a ayɛ susuontow a (Juun kɔkɔ Awukudae) yiye adekyeɛ a, atwea wɔhaw ne hyirehyire ne bere ahyia wɔ asaman wɔ asase mu. Atwea a ayɛ susuontow a (Dipɛnber kɔkɔ Febroɔ)ɛwɔ adwene ne nimdeɛ a, wɔte sɛ ɔwɔ nnipa adwene mu nda ne nimdeɛ a, wɔte sɛ mmira bɔhorɔ tu ntɔ nso. Atwea mum yiye ahu ne ayeyieɛ, ɛno nti nni nkuro afa wura na anaa adwene a, wɔabɔ den na wɔayɛ mu. Ɛyɛ nkɔmɔ kyerɛ kɔkɔ ne nnipa biara pa na wɔhyɛ abɔnten na wokɔ anwonwadeɛ mu UK.
Ɛnyɛ
  • Yɛnka nea ɛwɔ dwumadie a ɛwɔ Yunifred Kɔtɔn. Na anaa yɛnto kyakya ma obiara, na nneyɛe bi a edidi so wɔ U.K afiase no wɔ:
  • Ɛlɛktrɔn mu London tesɛ yi, na ɔbɛyɛ dodoɔ nyinaa, mmusuamsɛm nkyerɛase ne ahonomasiesie sene asomdwoeɛte ntuano nkurom no akwan.
  • To-asomfo bi atena sɛ ama wɔne Nkrɔma Nyame neika River Thames no bɛtwɛn river yi ne ne nsafoa ne ennuanom mu.
  • Du nea ɛwɔ Lake District mu, na ɔbɛyɛ dwomadie a ɛwɔ ɔman a ɔbɛyɛ dwomadie, adwom ne amanaman gyinae no nsuo no mu.
  • Bɔ nea ɛwɔ Edinburgh mu, na ɔbɛyɛ dodoɔ nyinaa, yɛbɔ mmusuamsɛm, ne ahonimagyaw nhyɛase ne ne denkyi ne adwom no mu.
  • Kasakoa a wɔmfa hwee mu wɔ U.K no, pɛ sɛ wɔamfa St. Ives Beach wɔ Cornwall ne Blackpool Beach wɔ Lancashire.
  • Ɛka mpaninmu ne akyekyɛdeɛ a wɔfa wɔ Peak District mu, na ɔbɛyɛ dwomadie a ɛwɔ ɔman a ɔfa soo sɛnea ɛbɛyɛ a wɔfa dwomadie, adwumam, ne nhoma no no.
  • Kasakoa nea ɛwɔ Stonehenge mu, na ɔbɛyɛ kasakoa a ɛwɔ Wiltshire, England, na ɛbɛyɛ UNESCO World Heritage Site no.
  • Kyerɛw nea ɛwɔ England a obiara pɛ sɛ ama wadi aseɛ no, sɛnea ahondwom ne tsakɔ ne nea efi Kɔti ne Yorkshire puddings no.
  • Ɛsiane yɛnka ɔman U.K no, wɔbɛyɛɛ ho nsɔre a ɛna wɔatwa akyerɛ nea woka nsuo no, yɛnyɛ biribi a obiara yɛ den a, woarɛ wɔ aseɛ yi ho nsɔre wɔ ɔman a ɛteteɛ bɛyɛ bi a ɛsɛ sɛnea ɔka kɔkɔbɔ fi nsuo no ahoɔden no.