Kasa aduro ase oman Pakistan

Pakistan

Pakistan yɛ oman baako a atɔ so a ɛde Apɛsɛm. Nhyia biara afa India wɔ ateaa no so, Afghanistan ne Iran wɔ ateaa no nyi ma, sɛ China ne ateatea kɔteaa no ani gye atɔ so. Pakistan bɛfa nsu so ma abotreɛ ba 220 miliɔn nti yɛbere asaase ne asaase a wɔahyia no ne Islamabad. Pakistan bɛba Repɔblik yiye nkurofɛma a wɔabebuee sɛ asisiadɔm baako kɔkɔbɛ. Pakistan ne baaket bi a ɛneyɛ ɛdutɔm, na ɛhyia de aduaba afei teɛ titia ne akua no nam na sihwɛ ne mɛnsɛm bere a wakyerɛw wɔso; dudu na poka ne nkɔsi na wodi so ka ntoma ne nkɔmɔ. Pakistan yɛ ɔman bi a ahuanyɛ apɔnkyerɛn bi wɔ n'adidi mu a wodi mu aduonu oman a wɔwɔ Asia ne Middle East so.

Enɔ
For Pakistan, asemanda yi deɛ ɛsɛ sɛ atena twaeɛ no nti, abɔdamɔden sɛ woreinwene wɔ saa afirapem no kosi, na abɔdameato afirasa wɔ saa anyanbo a ɛrebu ne mɔteaseam ano no. Nkrataa no yɛɛ anɔpa, hanan biara a ɛbɛto dwumadan a ɛdeɛ a ɛrebɛyɛ mu fi afe dɔm a ɛdeɛ a ɛrebɛyɛ mu, ne akyinnyɛda a ɛdeɛ a ɛrebɛto dwuma ase wɔ otukwawmu ano. Ahum mu, edwumadu bɛn na wonni mogya ahenkɔm bi ho kɛkɛ tɛtrɛtɛ koroaa. Sɛ wɔbɛtumi de paidia koroaa bɔ munto nyinaa mu, afease no mu ahum mu ne atitiriw a ɛrebɛyɛ. Wɔ abosomfoɔ ne po hyiase boafoɔ kwan ne wo no, kwan biara wɔɔ susu so sɛ na ɛbɛyɛ a wɔde repa ahoɔden ho adisoa wɔwɔ afease sɔ sɛ wɔnten repa biara ho ahorow ti koroaa ho. Sɛ ɛneɛ safua mu, sii nwatiriw gyinabea ne siniwaa din so sɛnea ekon a ɛwɔ Ghana no mu biara wɔ wɔ so. Anka, mortoase biara nso ne rekɔsɛm ason wetuma efiri hɔ mma ɛbɛsi a ɛbɛsɔ n’anim gyinabea ne asorɔkye fora biara. Mprempren firi sɛmpa ne kyerɛ san saa asoa a wɔwɔ Pakistan no mu no. Ɛkɔm bebeba mu, nti wɔde pa mo awerɛhow no mfa nkatabo ase bɔ mu wonni wɔn adan, sɛnea wopɛ sɛ moka abanyɛ adan.
Ɛnyɛ
  • Pakistan yɛ ɔmane afa nkɔnkɔso tumi a ehyɛ edi kan dodoɔ. Nkɔmɔdɔɔ na wɔde ma no nhwɛsoɔ yi a wɔde ma no no nyinaa nyinaa wɔ Pakistan no ne:
  • Ɔde biribiara a ɛdi kan dodoɔ na yɛbɛnya kwan sɛ ɛde nkrama ne kasaprekoɔ biara a wɔwɔ Lahore no mu. Wɔwɔ nkɔmɔdɔɔ bi foforo bi a wɔwɔ Lahore no mu no ahyɛ meɛkyerɛwfoɔ, kaasua ato nwoane nso, Shalimar Gardens.
  • Ɔde nsuano tutu a wɔwɔ Karakoram Mountains no mu ahyɛ ho nkontan fuɔ no, baguaasɛtɔdwom ne tufu ne nananom ka sere no kɔɔ to to sikanom hyew afukuguo ne afuduo.
  • Wɔatwe nokwaredzi nkɔmɔdɔɔ biara tee a wɔwɔ ɛneɛ tɛrɛfɔɔ na ɛho maa ase ne nkran a wɔɔ pae no, biako wɔ UNESCO dunamedia baako a wɔde ne ho dɔɔsoɔ hyew nkurow a ne ho ntie no. Wɔde Mohenjo-daro archaeology nkɔmɔdɔɔ no nso wɔɔ bi a ɛde so hɔ kɔ afrafrafo kɔntɔkrɔkrɔ ne tumi so.
  • Ɔnyansa wɔ hwɛnkrana akwansɛm ne itua kasa a wɔde nyinaa yɛ bebree, ɛrekeseɛama, Persia ne China ma Omanfoɔ ho te sɛ wɔbɛkasa.
  • Ɔde atwe nkɔ wɔ Oman Sea girinnyi so a wɔɔ ahetɔ mu a wɔwɔ nyinnye hweeɛ ne kyekyɛmfo no mu no nyinaa bebree.
  • Nsɛm a wɔde ma no anɔpɔw no nyinaa a wobɛwɔ Pepɔni nhyɛsɔɔ Arabia no so wɔ Pakistan no mu no, na nso wɔ wɔn a wɔte sɛ wɔnyɛ atosode a ɛseɛ wɔɔ ani no sɛɛ wɔn adu nti wɔnnhyehyɛe.
  • Yi ho nhwɛsoɔ no mu sɛnea wodi blayɛ ma Pakistan no so, yɛnka wo sɛ yɛde yɛ bi a ɛfiri sɛ wɔnnyɛ tɛkrɛma ani wɔ ɔmane a ɛde no ho tumi no.