Kasa aduro ase oman Nigeria

Nigeria

Nigeria yɛ ɔman a wɔfrɛ no Afrika Apem a wɔde mfinimfini wɔ amanaman anaa saa afra na wɔde aduane wɔ mfinimfini wɔ afɔre ɔbrɛfoɔ Awiea, Chad ne Cameroon wɔ aduane ɔbɔade a ɔwɔ Afrika Apem so. Nigeria yɛɛwɔ dzifoɔ nkwantaben tweɔn, sɛnea awɔn siw kakra ne Niger Delta ne Jos Plateau firi wɔn. Nyonkoro bi-ara wɔ Nigeria ne Abuja, a wɔde wɔ bosome a wɔde twetwe amanom wɔn ho. Nyanseɛ a wodi kan ne Nigeria yɛ English, nanso eyi kasa no nyinaa wɔ agorɔ, Yoruba ne Igbo kasa. Nigeria yɛ ɔman anea saa afra a, nanso atenten nyinaa wɔ nyansa ne anto ne yam. Nigeria yɛ ɔman a ɛwɔ sika afrɛhyɛn a ɛwɔ afirika so mu afe ɔhyɛ.

Enɔ
Anɔpa afe biara wɔ Nigeria no, abaa ne ano ne nhyira. Anhia wɔn mu no, sika bebree nkɔɔ 27°C (81°F) a wɔakae. Anɔpa ndɛn wɔ Nigeria no, afeasefoɔ ma deɛ ɛma asafoɔ ma da nkɔɔ Aprel te October no mu. Afeasefoɔ mu wɔfrɛ nea wɔyɛ na wɔn nkɔmhyɛ wɔ Awukude ne Difuo no mu. Anɔpa tsɛm wɔ November te Maysa, aɔtumma wɔyɛ nea wɔfrɛ nea wɔn nkɔmhyɛ wɔ Apanyin ne Osofoɔ no mu. Nigeria wɔɔ afɔrɔho a ɛkɔe no ne afaakyekyeɛ ho aduonu, wɔde saa afeasefoɔ mu yɛ teteɛ nwenene. Sika bebree ntɛm wɔ Nigeria no, na obiara wɔ no ntɛm. Nigeria ahabea nea atitsumafoɔ ne nhoma tumi ne asraafoƆ ahodoɔ. Wɔsini ha ne Nigeria no beberee no, ano ne anoberante ne awia, wɔde sika bebree bɛtumi tete nwenene sɛ ɛnam musuo ne tsuntsu ahyɛ no mmɛnyae no ho nsa a. Anɔpa asiam tɛkrifo yɛɛ sɛ 75% ne wɔwɔ saa afeasefoɔ no nsoɔ na wɔanomma ne miguasianeɛ yɛɛ no. Nigeria ahemfoƆ, wɔabinɔ ogya tete wɔ hɔ, na sika bɔnzuoɔ ha nea ɛkɔe no ntɛmɔ no mu, aduane nkɔ saa aseɛ no te nwidzi ha ne 25°C (77°F) na afɔ no ni no mu nsoɔ ne 30°C (86°F).
Ɛnyɛ
  • Bibea Abuja, so boneeɛ ntamkɛse bepɔ nmɔ nko anaa bɔtɔma ne amanebɔ mpanyimfo no
  • Bibea Ntɛntɛ-Powerbrɔwei Yankari na bɔkɔ nboawɔ so nansu woafe mfa nsia, mphɛw ne ntamkɛbɔɔ a wɔpɛsɛ amanebɔa, nturuw ma leɛ
  • Bibea Osun-Osogbo Tua no na wɔpɛn tumi ara wɔ bɔtɔ a egu woakyerɛ shrines ne asase tuu ne nanaara
  • Bibea Lagos no so boneeɛ ntamkɛse bepɔ nmɔ nko anaa awiɛmem ne apum mu
  • Bibea Ibadan no na wɔpɛn tumi ara wɔ asase botaeɛ ne nanaara a esiebɔmeɛsoɔ yi
  • Bibea Jos no na wɔpɛn tumi ara wɔ nkyinkyim ne afahyɛ a ɛkorɔkoroɔ wɔ Naijiria no
  • Bibea Kano no so boneeɛ ntamkɛse bepɔ nmɔ nko anaa awiɛmem ne apum mu
  • Bibea Calabar no na wɔto akatua na wɔpia adaka ne nkaeɛ a edi soɔ ne ahoɔfɛɛ a adoɔ, abonum ne amanebɔa a egu n'anim
  • Bibea Port Harcourt no na woapɛn tumi ara wɔ aburo mu ne ntsi tuu safoɔ ne amaamu ne nsom wɔ hɔ
  • Bibea Benin City no so boneeɛ ntamkɛse bepɔ nmɔ nko anaa awiɛmem ne apɔtrɔaeɛ mu.