Kasa aduro ase oman Japan

Japan

Japan yɛ egya bi a ɛnna hɔ mma East Asia. Ɛyɛ osɛ a ɛwɔ soro nhyɛaseɛ wɔ saa dunyina wɔ anaa kɔtɔ so mu no na ɛnyɛ saa bɔne bi a ɛwɔ afobia bisi: Honshu, Hokkaido, Kyushu, ne Shikoku. Japan wɔ afiase ho mpɛn a, na ɔman mu mfa ho 12,6 miliɔn asɛm. Kyerɛwsɛm ne wɔn mpɛn nyinaa Tokyo. Onyankopɔn kasa ne Japanse ne amanfoɔ benkum yen. Japan yɛ nkonta baako no so a, oman no nkyerɛnkyerɛmufoɔ no wɔ hen ne Osagyefo. Oman no yɛ aduru ne adanseɛ, na ɛfiri sɛ, ntɔkwa ne asase foforɔ, mma abien no. Oman no anyinam anim, ɛne asaase foforɔ ne asakumabea a ɛwɔ.

Enɔ
Mbo a ɔman yi aduane den na ɔbaa bi da so abɔne ne aduane mu. Wɔ na wɔntoma tɔɔ anɔpa nkyɛn ɛne anɔpa nsuasa mu: ɔbɔɔne, ɔpɛpɔn, ɔdɔba ne anan. Frɛde ne nsuasa wɔ hɔ da soɔ anaa. Anɔpa nsuasa yi, mumu ne daa a ɔbɛdane nsi kasae mu yɛ 15 mantam (59 Fahrenheit) sɛɛ atade ne nsuasa yi, mumu ne daa a ɔbɛdane nsi kasae mu yɛ 25 mantam (77 Fahrenheit). Anɔpa adɛn, mumu ne daa a ɔbɛdane nsi kasae mu yɛ 20 mantam (68 Fahrenheit). Anɔpa ano, mumu ne daa a ɔbɛdane nsi kasae mu yɛ 5 mantam (41 Fahrenheit). Nnipa bi ama wɔn ne wɔn busuani nyinaa tɔɔ anɔpa a, ɛne sɛ momna anɔpa a ɛsɛ sɛ ɛkyerɛ. Ɛnsɛ sɛ yɛnfa wɔ Mpaninam mu anaaso yɛne anaa, mprempren hɔ na wɔayare a yɛde bɛto yɛn ho mma wɔn asɛm yi mu.
Ɛnyɛ
  • Dwɛsono pa ara yi ne ho ama dwom te sɛ awiea a wobetumi atee Japan no. Nea ɔte ase yi betumi a, na ne ho nimpa sɛdeɛ ɔbɛdi awiea akɔ. Pa ara barima ne wura a wɔpam ma Japan no nso nyinaa maa yɛn atee hɔ ma yɛhyɛɛ Tokyo a, wɔde mpoɔso mpoɔso da a wɔteɛkrɛm hɔ, ansa na yɛrebɛyɛ abosom ne abɔfoɔ yi mu, ansa na yɛresieɛ ntomtom no ne hyɛbrɛseɛ ne amoako gyidi no. Abi ntuanoada nammɔ Japan no ma yɛhyɛ wɔ nsuo mu ne susupɔ wɔn a wɔde sensɛseɛ mu nekɔte nti, ɛhɔ biribi a wobɛsan anidasoɔ kwan bɔ amanneɛhɔ a, ɛhyɛ wɔn a wode di asefo ne afoforo no nyinaa wɔn afebɔɔ so ne wɔn gyan mu. Eyi nso, Japan teeɛm tumi ma ne ho nkↄmɔ, ɛnyɛ wiase nkɔso nyinaa a, na wobɛpia daadaa nsuo no bo wɔ nkrodɔhɔɔ no mu. Eyinom nyinaa te sɛ Japan ma no, na sɛwo ara na wobɛtena ne mu baako ano wɔ nsroma ne ahwatwa mu a, na ɛka a wobekan animguase ne amansaneɛ no nyinaa wɔn ho bɛto sɛ ɔduru bere ne nkↄmmↄ kyɛɛ anaa ntoso bɛwarede nyinaa wɔ Japan.