Kasa aduro ase oman India

India

India yi wɔ south Asia mu wɔ nyɛɛ Pakistan to the ɔhyɛ west, China ne Nepal to the ɔdɔm, Bhutan to the mfinimfiniɛ, ne Bangladesh ne Myanmar to the amanaman mu. Nkrataa wɔ India yi ne 1.4 billion mu, ne nkyɛn languages ne Hindi ne English. India yi ne mframa nyinara ne mpaeɛ nyinara so, ne mogya a ɛwɔ ne ho popɛ. President a ɔyɛɛ no yɛ Ram Nath Kovind. India yi ne ekonomi a ɛkyɛn ho fi bere a, ɛne ɔmaneɛ bi. Nkrataa nso wɔ Hindustan abɔfoɔ bi sɛ IT, manufacturing, ne tourism. India yi yɛɛ afe bɛn nnipa ho, wɔ ɛne patapon ne nea esi nso wɔ kwan a wɔdi yi sɛ Taj Mahal ne Red Fort.

Enɔ
India de bɛyɛ nnyinaa pɛ nyinaa suro, biara a wɔda sɛdeɛ wɔ ne dua no mu. Nyaanu ne kuntunkum dwo foforo ho, sɛnea ɛbɛyɛ dɛn wɔ Indiakrom mfinimfini yi no, pɛ sɛ tɔpikalo mu, koro ne bɛdan kɛse no wɔ ahɔho ne wɔ began mu a, dɛn wɔ hyɛn agye adaadaa ne dɛn wɔ hɔ ma anosɔw sɛ odono. Wɔ pɛpono ho akɔ kuw yi ne 25-30°C (77-86°F) akɔ yi mu, nanso ntɛmteɛm no nenwu nkɔ aduasa ne ho a 45°C (113°F) bɛda hɔ kan mu ne ɔpepeteɛ ne ho a 5°C (41°F) bɛda ho nkɔ kan mu. Egyanan ne suro mfinimfini a ɛwɔ Indiakrom dwumadie mu, biara a wɔ haw ne Chennai no, pɛ sɛ tɔpikalo somfo, ntaban ne bɛdan kɛse adaadaa afa nnunum nso a, ɛwɔ ɛte sɛ wɔ ase ne bɛdan fɛdodo nso a. Wɔ pɛpono ho akɔ kuw yi ne 25-30°C (77-86°F), nanso ntɛmteɛm no nenwu nkɔ aduasa ne ho a 35°C (95°F) bɛda hɔ kan ne ɔpepeteɛ ne ho a 20°C (68°F) bɛda ho nkɔ kan mu. Saa ara a, Indiakrom suro bɛyɛ nnyinaa, ne hɔ nyinaa pɛ sɛ wɔ hɔma nsu ne ahumi ɛte sɛ ntɔkwa akɔ ɛtɔ sɛdeɛ wɔa amane gunu ka biara a, wɔ hɔ mma nsa ne akɔdowa.
Ɛnyɛ
 • India yɛ ahɔho-dɔm biara a ɛwɔ ɔman fata wɔ nkurɔfoɔ ne asaase no ɛne ntrɛwpa bi a eye. Kwan no mu, mmea aebɔ a ɛwɔ India no nni hɔ:
 • Agra: Ɛdware no a ɛwɔ north India no, wɔ ɛnea onwii Taj Mahal no, UNESCO afebɔɔ nyinaa dwen ho hyia nea ɛne Mmofra nnawɔtwe no no.
 • Jaipur: Ɛdware no a ɛwɔ north India no, wɔ ɛnea onwii Ahemɔnuamfoɔ ne ahum amannɔne afoforo no, ɛne Hawa Mahal ne Amber Fort no, ne nokware ne nteaseɛ ne adwene pa ne ahumammoɛ.
 • Varanasi: Ɛdware no a ɛwɔ north India no, wɔ ɛnea onwii ɔman ne ntrɛwpa asem, mmea a ɛwɔ sane a nyinaa ne ayaresa ne ɛyaresa nnwomkookoo nyinaa no, ne nokware ne mfeɛ ne Ganges River.
 • Delhi: Ɛware a wɔn ho teɛ na wɔte ne ho anaasɛ sene na wɔteɛ ne ho ahoɔfɛ, sɛnea ɛne apem nyinaa a ɛwɔ Amerika no ne atoatɔ nso no ne nokware ne nteaseɛ ne adwene pa ne ahumammoɛ.
 • Udaipur: Ɛdware no a ɛwɔ north India no, wɔ ɛnea onwii Ahemɔnuamfoɔ ne nsusofoɔ aman ne ɛne City Palace ne Lake Palace no, ne nokware ne ntrɛwpa asem ne asaase no.
 • Mumbai: Ɛware a wɔte fa ahɔhoɔ nnipa nyinara mu na wɔte ne ho teɛ na wɔte ne ho anaasɛ sene na wɔteɛ ne ho ahoɔfɛ, sɛnea ɛne asaase aea no ne awia fena ne adwene pa a ɛwɔ Amerika no ne Chhatrapati Shivaji Terminus no.
 • Goa: Ahemmnɔdain a wɔ ɛwɔ India ase kakra no, wɔ ɛnea onwii ɔman ne ntrɛwpa asem no, ne nokware ne bisaa nnipa nyinara so ne adwene pa seseɛ ne ahumammoɛ a wɔ Portuguese biara anni obiara ahyɛ no.
 • Kerala: Ɛware a wɔn ho teɛ na wɔte ne ho anaasɛ sene na wɔteɛ ne ho ahoɔfɛ, sɛnea ɛne asaase aea no ne awia fena ne adwene pa, asomdwoeɛ ne musuoɛ a wɔn a wɔbɛboa no nyinaa hyia no.
 • Darjeeling: Ɛdware a wɔn ho teɛ na wɔte ne ho anaasɛ sene na wɔteɛ ne ho ahoɔfɛ, sɛnea ɛne ɔman ho ani awia a wɔn a wɔteɛ ne ho ahoɔfɛ no ne adwene pa ne nteaseɛ ne nteaseɛmpanin nyinaa.
 • Leh: Ɛdware a wɔn ho teɛ na wɔte ne ho anaasɛ sene na wɔteɛ ne ho ahoɔfɛ, sɛnea ɛne asaase aea no ne awia fena ne adwenkyɛm ne nsusoɔ ne ɔman ho ani awia a wɔn a wɔteɛ ne ho ahoɔfɛ no no.