Kasa aduro ase oman Hungary

Hungary

Hungary yɛ ɔman a wɔfrɛ ɛwɔ ɛtutu kao aseɛ wɔ Freurope, sikanibere ne Slovakia a wɔ ɔyaaman ase no nyinaa, Ukraine ne Romania a wɔ ɔbrɛsono ananmu a ɛwɔ ɛtutu korɔmu so no nyinaa, Serbia ne Croatia a wɔ ɔbrɛsono nan mu, ne Austria ne Slovenia a wɔ korɔmu mmere so no nyinaa. Hungary yɛ nsuoɔhɔ a wɔayɛ maasoɔ tumi, ahodoɔma amaneɛ ne nkranteɛ megya. Budapest yɛ Hungary din nsɛm ne ho ne sɛn so ɛtutu bi. Hungary din a nso yɛ Hungarian, nanso nnipa a wɔkasaeɛɛ nyinaa hyɛ English ne German. Hungary yɛ ɔman a wɔma Kristofoɔnii ahemman abusa mu, nhyiamu ne kɔkɔbɔ a wɔyɛɛ ɛwɔ. Hungary yɛ ɔman a wɔredua European Union anaa, ne benkum no bi tumi.

Enɔ
Ahotɔ saa na Hungary no yɛ yɛ ahwɛ wɔ nsaano mu, nkyɛre nko ara na ɛto dwetɛm a anɔpa kɔ kɔhwee a ɛto aduasa. Dwetɛm a Hungary bɛgyi no mu wɔ sɛprɛmu deduabea kɛse no, na ankasa dwuma nyinaha resua a ɛto Yuni ne Julius no bɛba. Ahwɛ resua no nso bɛgyi no mu wɔ Apatam a ɛto Nimisum ne Benada. Hungary yɛ ɛkɔm de ntɔn ahwɛ resua ne ntoaa po no ahwehwɛ yiye biara. Ahwɛ saa no mu, Hungary mpɛn atontɔ no yɛwɔ hɔ ara pɛpɛɛpɛ sɛana sunkwa a ɛwɔ nsa ano fam no. Hungary mpɛn atontɔ no yɛwɔ de kɛseɛ sɛɛ wɔ hɔ, nkyerɛwe se akwantuo MPentɛ a ɛto Awukudae no mpɛmfu a nkuto mu na ɛnyɛ asum.
Ɛnyɛ
  • Bisit the capital city of Budapest na masɔre ne ho atɔnkoɔnten bi, adwumayɛ a edi kan so ne ahum kra so.
  • Bisit the Buda Castle na babea ahote ne ntonto so na bɔneɛ bi a edi kan so.
  • Bisit the Lake Balaton na babea asase so ne adwuma abien na ahum kra so.
  • Bisit the Miskolc na gye ho kɔ toso ne tobea mu na ahum kra so.
  • Bisit the Pécs na masɔre ne ho na ahum kra so.
  • Bisit the Debrecen na babea atoro ne amaneɛ mu na mmea ahyɛ ho kan so.
  • Bisit the Szeged na bɔɔ atoro ne ahweampeɛ mu na gyina abɔnten.
  • Bisit the Győr na babea ahote ne ntonto so ne ahum kra so.
  • Bisit the Veszprém na gye ho kɔ toso ne tobea mu na adwuma abien na ahum kra so.
  • Bisit the Eger na masɔre ne ho na gyina amaneɛ, amanaman, ne adwuma abien ahyɛ ho kan so.