Kasa aduro ase oman Colombia

Colombia

Kolombia yi hwee kɔnaa ni Amɛrika Apem, nanso noadaa nyinaa na Peru, Ecuador, Panama ne Venezuela. Nkra bi de ne so a ɛreba wɔdii, na wɔde ne ho dadam adwumakasaa sɛ bɔɔne bi akyiri biara ahu. Ahobubuo bi wie no de wɔ kɔtowɔ baa kyɛmu bi a ɛsi ne sɛ 'Colombia', nanso apam no derebɔɔ Repablik. Pɔtimfɔɔ no wɔ Ivan Duque hyɛ ase. Mmarima no te sɛ obiara ba yɛ dɛn kyinakyina firi wɔn aduananmu, nnobua ne faako bi a wohia nfi afidie so. Nkra bi wɔɔ airɛfo kɔkɔɔ, mmae ne naepɛw ahotɔ trɛtrɛ, ne fafrakyɛ akasae ne anwaadwuma. Kaneshie ho ara, mpo Colombia yi yɛ sɛ ɔdadeɛfo a yɛyɛ no akasae aduananmu, ne ahemfi mmu bi a wɔte no wɔ Bogotá ne Medellín dodo.

Enɔ
Colombia yɛ owufoɔ no adumadum, ne nhyehyɛe pa a wɔde afi amaneɛ mu wɔ nkontompo mu awɔ kotodwe yiye. Colombia so ahwɛ a Andean ni a egu yɛ kɔkɔɔne, wɔ akwantu mu ahyi ne mmiri nnua a yɛ aduasa a ɛyɛ. Wɔ antoho nkontompo yi mu ho to 10-15°C (50-59°F), nanso sia ahyi ho bisa 0°C (32°F) a anɔpa biara, na hyebisa ahyi ho bisa 25°C (77°F) a awɔnsɛm biara. Colombia so na yɛni ɛkɔ afi Caribbean so a egu Cartagena ne San Andrés, wɔ akwantu mu ahyi ne yɛnkom ne nsa mpo. Wɔ antoho nkontompo yi mu ho to 25-30°C (77-86°F), nanso sia ahyi ho bisa 35°C (95°F) a awɔnsɛm biara. Yɛpɛ sɛ wɔde Colombia nkontompo ho ne yɛnkom a egu Andean so adumadum ne nnua mpo a ɛso kɔ afi Caribbean so akɔ aduanum na ne nkoarpa ho tua ne ho.
Ɛnyɛ
 • Kolombia yɛ aban osuani adɔyewa ne nkrumahene a ɛyɛ kɔkɔɔ adɔyewa. Nnipa tumi ma ahyehye wɔ Kolombia botae ne ho matutu:
 • Bogotá: Sɛ Kolombia nsɛm a ɛyɛ kɔkɔɔ, ɛsɛ sɛ wɔbɔ mmɔden ma kɔtow so, ahtalɛ ne aburow.
 • Cartagena: Sɛ Kolombia kaasi a ɛyɛ kɔkɔɔ, ɛsɛ sɛ wɔbɔ mmɔden ma kɔtow so, makoɔ nkurow ne aburow botae.
 • Medellín: Sɛ Kolombia a ɔkɛse, ɛsɛ sɛ wɔbɔ mmɔden ma kɔtow so, ahtalɛ ne aburow ne aburofoɔ.
 • Tayrona Ahorow Dwomohene: Sɛ ahorow ahemfi Anita bi a ɛwɔ mao nkurow Karibian, ɛsɛ sɛ wɔbɔ mmɔden ma kɔtow so, makoɔ nkurow ne aburow ahyɛnsode.
 • San Andrés: Sɛ nkurow wɔ ahorow Karibian mu, ɛsɛ sɛ wɔbɔ mmɔden ma kɔtow so, makoɔ ma sɛbo ne aburow ahyɛnsode.
 • Caño Cristales: Sɛ ɔkumaahene a wɔwɔ Siera Nevada Ahemfi wɔn, ɛsɛ sɛ wɔbɔ mmɔden ma kɔtow so, makoɔ nkurow ne aburow ahyɛnsode.
 • Guatape: Sɛ nnase bi a wɔwɔ Andes ho, ɛsɛ sɛ wɔbɔ mmɔden ma kɔtow so, makoɔ nkrɔfo ne aburow ahyɛnsode.
 • Salento: Sɛ nnase bi a wɔwɔ kofi so mu, ɛsɛ sɛ wɔbɔ mmɔden ma kɔtow so, mmɔden kofi ne nansoɔ ne mmɔden abanmu.
 • Mompox: Sɛ nnase bi a wɔwɔ Mamlɛda Nsu so, ɛsɛ sɛ wɔbɔ mmɔden ma kɔtow so, ahtalɛ ne aburow ne aburɔmu.
 • San Agustín: Sɛ nnase bi a wɔwɔ Andes ho, ɛsɛ sɛ wɔbɔ mmɔden ma kɔtow so, aburow abisa ne aburow ahyɛnsode.