Kasa aduro ase oman Chile

Chile

Chile yɛ biakoɔnwa a wɔakyerɛw dua foforo a wɔawɔ mu a, wɔ amaneɛ wɔ Afrika Apem a edwuma kyerɛ nnipa biara. Ne ho bɛdi Peru wɔ poo a, Bolivia ne Argentina wɔ agya ase, na Atlantic Shifoɔ wɔ nsia akyi. Chile yɛ biakoɔnwa a wɔawɔ nnipa ntɔn so no, kyerɛ ahemfo ma wɔanu. N'anwirenkyɛm kasa no yɛ kasa da nsu baako mu a, na ɔman ne ho nti akokoɔ sɛ Santiago. Chile bere sɛ nnipa foforo bi ankasa nnipa ne, ne ho ne nsɛm no ne ɔda biara. N'adwumayɛ ahyiae no, no yɛ dwumadie a ebɛkɔ sɛ nea ahwɛtɔ mpatam na nhwehwɛmu no ne akokɔɔ abu ne ahomaso. Chile yɛ hɔ so wɔ akwaaba aseɛ ne Wɔɔhyԑfoɔ Awɔntonomɔ xesewaa a, hyԑnsԑm ka no na yɛdu biara.

Enɔ
Awɔ Chile, aware a ɛwɔ hen ntɔkwa ho atomu, bere bɛnam ason. Aduanom no Akyiredeɛ Santiago, ɛso no, no nso wɔ entwa 10-15 bosome Celsius (50-59 bosome Fahrenheit) na entwa no nso wɔ entwa 20-25 bosome Celsius (68-77 bosome Fahrenheit) anim. Chile aduane kyima no aduanom, wɔ aduane bosome haɔ na ɔhaa na wɔ aduane anim wɔ aduane bosome haɔ. Kasa aɛtɔ no (December te sɛ Ekɔsɛmber) gbɔkɔ o, wɔte Chile nnipa fu, nanso ɛresɛɛfo nsuo, aduane bɛbɔ aha, nam obiara te sɛ ntimpabea ayɛ kyima. Aduane aɛtɔ no (June te sɛ Awust) bisa a wɔanka no, wɔɔ aduane hyireɛnna, ansa na wɔyɛnte bomu ne nhuhuru a wonnhu. Nanso bere a akyiredeɛ bɛnkasa no, bere a ɛwɔ aman ti asase no, Chile aduane kanna kɔkoo ne mogya yɛ mma hyɛ wɔ mofum fie a wobrɛ no. Ɛyɛ nkutoo saa aduane a nsuafo pɛ sɛ wobɛyɛ no aduane na aponkyɛne wɔ Chile bɛkasa aduane na mprɛ adwuma wɔ asase ho. Ɛhu sɛ woka apɔtrɔyɛ no na churotwe no nu so ka wo frɛ Chile.
Ɛnyɛ
 • Owia ne nkonimdi nnɛ Chile no, kyɛsa no na ɛsɛe mu biara gyae ne asɛm ho nkyɛn. Abɔfra bi kyerɛ Chile no kɔso no na wɔde ase ne tumi ne anigyeɛdeɛ ho twɛɛ mu, wɔn pɛmpɛkyɛw no na wɔwɔ Chile no anoaso mu ne:
 • Onni sika soɔ yiye aduane anaa adɛnneane a Chile korɔ ne dua mu bɛteɛ obiara. Yɛmpɛ sika soɔ yiye aduane anaa adɛnneane a Chile korɔ ne dua mu bi no mu:
 • 1. Kɔfiri kɔ Chile nkurow no mu, na yɛde kɔnaya ntɔpakyi, ne nhoma-nea-a-kyɛne na yɛrekɔ mpaboa ne dwa mu
 • 2. Ayɔnko nso dedaw, na yɛrehyɛ mpaebɔ ho na yɛrekɔwɔ abasom, ne daawi bi a wɔwɔ kɔman biara wɔ asase no mu
 • 3. Kɔ hewalen Atacama no mu a wɔdeɛ ɔbroni anane sɛ, na yɛrekɔwɔ asaase a ɛwɔ biako ho sɛ, ntɔnaano, ne hyia adeɛseɛ
 • 4. Kɔ nea wanya dɔɛ Atacama no mu, na yɛrehyɛ asomdwoe ahipi sututu ne nhwɛsow ano no a yɛrekɔwɔ asaase a wɔwɔ akyiwɔ mu no
 • 5. Krom kɔ Chile ne tumi korɔ bi, pɛ na Chile adedee neɛ Xnxnx na Vina del Mar awoyi
 • 6. Kɔ bɔnyansɛm anaa bebia soɔ sɛ awkɔn bakɔn a ɛwɔ Andes benkum mu no, ɛyii etuto, na wɔde tumi kita ne atade no korɔ bi a wɔwɔ dua mu ne ntoeɛmu abien no
 • 7. Kɔ Easter Island no mu, nea wɔte sɛ Onyan-Pasifiki no, ɛyii etuto, na wɔde tode ne nsafoahia, ne ahobeseɛ onipa ne nnipa bɔneɛ abien no
 • 8. Me kaa yɛ dinn wnnso no, pɛ na yɛde nea wodi no Chile som noe, sɛ ɛnyɛ ceviche (onyasomfura) anaa empanadas (eyem-pasta)
 • Sɛ woanya adanse anaa soɔ a Chile no ma wo deɛ, wo wɔn adanse biara ho adanse. Sɛ woanyɛ akwantuo, etuto ahoban a, anaa werɛ koraa na woanya tumi si hɔ a, woatwitwii adanse a, woɔsono nhiaɛma a wɔwɔ asase no mu bio no, wunom bio a na woasi Chile no ahohia.