Kasa aduro ase oman Belgium

Belgium

Belgium yɛ egya afahyɛ West, a ekyerɛ Nederlans nfuturu, Etifi nfuturu, Luxembourg nfuturu ne Frɛnfo nfuturuɔm. Kɔuntri no din de ɛne ntɛm population no asɛ 11.5 million fo, na adwumadi kasa a wɔayɛ yɛn ase, deɛ wɔde nea meyɛ Dutch, Frɛnfo ne Etifi. Belgium yɛ egya asaase apam kronkron dwumadieɛ, na ɛne Adeɛfohɔ No Janera Alesanɖa De Croo. Kɔuntri no yɛ egya adwenefo mpem nyinaa, wɔde abufuw a ɛwɔ adwumamfo a wɔn ho ahyɛ asɛm no bɛsi asɛmma a ɛwɔ soɔtena, ɔtumfoɔ ne asɔwinom. Ntokwa a ɛwɔ Belgium adumadum mu wɔ afɔbirɛse, ɔbrapa tɛtɛɛ ne atɛkyɛ mu no, sɛnea Brɔsɛlsi ne Bruges a wɔwɔ itɔ soɔtena kwan mu no.

Enɔ
Belgium yɛ ɔsram no afe atirinwɔpɔw no, wɔ nokware amaneɛ ne asɛm a anokware ho nsia. Ɛwɔ dɔwɔ ekosi ɛwɔn: afe ti, afe ano, afe nmɔ, ne afe ano bɔne. Afe ti, a wɔn afe a ehu wɔ Mɛs to May no, nso ɛwɔ nokware amaneɛ ne asɛm a anokware ho nsia. Ne srɛ tamfoɔ no nyinara wɔ 6 ne 15°C (43-59°F). Afe ano, a wɔn afe a ehu wɔ Awukudu to Afoase no, nso ɛwɔ nokware amaneɛ ne asɛm a anokware ho nsia. Ne srɛ tamfoɔ no nyinara wɔ 15 ne 25°C (59-77°F). Afe nmɔ, a wɔn afe a ehu wɔ Ahinime to Novemba no, nso ɛwɔ nokware amaneɛ ne asɛm a anokware ho nsia. Ne srɛ tamfoɔ no nyinara wɔ 8 ne 18°C (46-64°F). Afe ano bɔne, a wɔn afe a ehu wɔ Kiswɛmmɔ to Yɛyɛ no, nso ɛwɔ nokware amaneɛ ne asɛm a anokware ho nsia. Ne srɛ tamfoɔ no nyinara wɔ 0 ne 10°C (32-50°F). Yɛrebɛrebɛ, Belgium amaneɛ no wɔ nokware amaneɛ ahyɛda ne asɛm a anokware ho nsia, wɔ atɛw ne amaneɛ a ɛwɔ mfinimfini.
Ɛnyɛ
 • Belgium yɛde afahyɛ dendene sɛ obiara a wɔannya nhyehyɛe ntɔkwa ne nsuapem afa hɔ. Nnipa bebree a wobɛma wɔ Belgium no mu nyinaa adum anaa ama nkɔmmɔ nyinifo:
 • Brussels: Yɛ Belgium abaafo ne Birimmi nyinaa hɔ, yɛsrɛ sɛ yɛde ahobubu mpaboa, nsuo ne kˈwadum nnyinii, ne nsuo ne akoma a ɛwee nkyɛn ma wɔ, sɛnea ɛtaa "Atomium" ne "Grand Place".
 • Bruges: Yɛ Belgium abaafo ne benya wɔ Benedum saa no de, yɛsrɛ sɛ ewɔ afahyɛ baakɔ no so, awuraa akɛse ne nkyɛn nhunumu, ntɔkwa ne akoma a ɛwee nkyɛn ma wɔ, sɛnea ɛtaa "Bruges Belfry" ne "Groeningemuseum".
 • Antwerp: Yɛ Belgium abaafo ne benya wɔ Ɛtifi nyinaa apue wɔ hɔ, yɛsrɛ sɛ ewɔ afahyɛ baakɔ no so, nsuo ne kˈwadum nyinii, ne nsuo ne akoma a ɛwee nkyɛn ma wɔ, sɛnea ɛtaa "Antwerp Central Station" ne "Museum of Fine Arts".
 • Ghent: Yɛ Belgium abaafo ne benya wɔ Ɛyibia nyinaa de apue bɔne wɔ hɔ, yɛsrɛ sɛ ewɔ afahyɛ baakɔ no so, awuraa akɛse ne nkyɛn nhunumu, ntɔkwa ne akoma a ɛwee nkyɛn ma wɔ, sɛnea ɛtaa "Ghent Belfry" ne "St. Bavo's Cathedral".
 • Liège: Yɛ Belgium abaafo ne benya wɔ Ɛyibia nyinaa de apue bɔne wɔ hɔ, yɛsrɛ sɛ ewɔ afahyɛ ahobubu no so, nsuo ne kˈwadum nnyinii, ne nsuo ne akoma a ɛwee nkyɛn ma wɔ, sɛnea ɛtaa "Liège Palace" ne "La Boverie".
 • Namur: Yɛ Belgium abaafo ne benya wɔ Anyamɛnyaw mu de apue bɔne wɔ hɔ, yɛsrɛ sɛ ewɔ afahyɛ ahobubu no so, afei ne anigye no ho mu, ne nsuo ne akoma a ɛwee nkyɛn ma wɔ, sɛnea ɛtaa "Namur Citadel" ne "Musée de la Franc-Maçonnerie".
 • Mons: Yɛ Belgium abaafo ne benya wɔ dɔteberebere ɛwia wɔ hɔ, yɛsrɛ sɛ ewɔ afahyɛ baakɔ no so, awuraa akɛse ne nkyɛn nhunumu, ntɔkwa ne akoma a ɛwee nkyɛn ma wɔ, sɛnea ɛtaa "Mons Belfry" ne "Musée Doudou".
 • Charleroi: Yɛ Belgium abaafo ne benya wɔ Anyamɛnyaw mu de, yɛsrɛ sɛ ewɔ afahyɛ ahobubu no so, nsuo ne kˈwadum nyinii, ne nsuo ne akoma a ɛwee nkyɛn ma wɔ, sɛnea ɛtaa "Musée des Beaux-Arts" ne "Musée de la Photographie".
 • Mechelen: Yɛ Belgium abaafo ne benya wɔ wɔɔtɔ saa baa so de, yɛsrɛ sɛ ewɔ afahyɛ ahobubu no so, awuraa akɛse ne nkyɛn nhunumu, ntɔkwa ne akoma a ɛwee nkyɛn ma wɔ, sɛnea ɛtaa "Mechelen Belfry" ne "St. Rumbold's Cathedral".
 • Leuven: Yɛ Belgium abaafo ne benya wɔ wɔɔtɔ saa baa so de, yɛsrɛ sɛ ewɔ afahyɛ ahobubu no so, nsuo ne kˈwadum nyinii, ne nsuo ne akoma a ɛwee nkyɛn ma wɔ, sɛnea ɛtaa "Leuven Town Hall" ne "Museum M".